Regulamin Świadczenia Usług Ismartfon.pl

Regulamin Świadczenia Usług serwisu Ismartfon.pl (dalej zwany “regulamin“) określa warunki wykonywania usług serwisowych przez właściciela marki Ismartfon.pl, firmę iSerwis sp. z o. o., ul. Floriańska 83, 08-110 Siedlce, NIP: 8212659653 (dalej zwaną “Ismartfon.pl“).

I. Postanowienia ogólne

 1. Ismartfon.pl świadczy swoje usługi na terenie całej Polski.
 2. Klientem w rozumieniu regulaminu jest podmiot zlecający firmie Ismartfon.pl świadczenie usług naprawy oraz regeneracji urządzeń elektronicznych takich jak telefony komórkowe, tablety oraz komputery itp.
 3. W zakresie zawarcia i wykonywania usługi serwisowej strony uznają za wiążące oświadczenia woli i ustalenia dokonane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oraz systemu zakupu usług Ismartfon.pl.
 4. Klient wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług serwisowych przed upływem 14-dniowego terminu od zawarcia umowy, zatem klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na podstawie Art. 27 ustawy o prawach konsumenta (Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35).
 5. Złożenie zlecenia oznacza zawarcie umowy serwisowej, do której w całości ma zastosowanie niniejszy regulamin.
 6. Klient wyraża zgodę na przesyłanie mu drogą elektroniczną faktur za wykonane usługi.
 7. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby prowadzenia usług serwisowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 02.101.926.). Administratorem danych osobowych jest Ismartfon.pl.

II. Podstawowe zasady świadczenia usług serwisowych

 1. Korzystanie z usług Ismartfon.pl wymaga dysponowania sprzętem elektronicznym z dostępem do internetu, posiadającym przeglądarkę internetową www dostępu do poczty elektronicznej.
 2. Serwis podaje na stronie Ismartfon.pl listę urządzeń, które mogą być przedmiotem usługi serwisowej.
 3. Podawane na stronie Ismartfon.pl przykładowe ceny napraw oraz podawany klientowi w trakcie składania zlecenia orientacyjny koszt naprawy są określone na podstawie statystyk kosztów napraw dokonywanych wcześniej przez Ismartfon.pl w ramach innych zleceń o podobnym charakterze usterki, lecz może ona uledz zmianie o czym klient zostanie wcześniej poinformowany.
  Treści te mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 4. Klient sam zakłada sobie konto w systemie Ismartfon.pl poprzez podanie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail. Po zalogowaniu klient może zarządzać swoimi danymi osobowymi, teleadresowymi oraz zleceniami.
 5. Konto klienta jest chronione hasłem. Hasło i pozostałe dane dostępu są poufne i nie powinny być przekazywane przez klienta osobom nieupoważnionym. W przypadku przekazania danych do konta przez klienta osobie trzeciej i ingerencji tej osoby wbrew wiedzy i woli właściciela konta firma Ismartfon.pl nie odpowiada.

Ismartfon.pl nigdy nie żąda od klienta podania hasła. Służy ono jedynie do logowania w systemie Ismartfon.pl dostępnym pod adresem  Ismartfon.pl

III. Zlecenie usługi

 1. Zlecenie usługi serwisowej (dalej zwane”Zlecenie”) składane jest wyłącznie za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie Ismartfon.pl. Klient zobowiązany jest do umieszczenia w zleceniu prawdziwych danych osobowych oraz wskazania danych umożliwiających nawiązanie z nim kontaktu mailowego lub telefonicznego.

IV. Transport

 1. Przekazanie sprzętu do serwisu Ismartfon.pl odbywa się za pomocą firmy kurierskiej lub dowolną przesyłką rejestrowaną za pomocą poczty polskiej. Wysyłka uszkodzonego urządzenia do serwisu Ismartfon.pl po zakupie poszczególnego zlecenia odbywa się przez klienta.
 2. Klient powinien zabezpieczyć uszkodzone urządzanie do transportu (umieścić go w pudełku oryginalnym lub zastępczym).
 3. Wszystkie wysyłki należy kierować na adres marki Ismartfon.pl, firmę iSerwis sp. z o. o., ul. Floriańska 83, 08-110 Siedlce, NIP: 8212659653.
 4. Po wykonaniu naprawy urządzenie jest odsyłane niezwłocznie na adres podany przez klienta przy zamawianiu usługi za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 5. Wszystkie przesyłki na czas transportu są ubezpieczone do kwoty 5000zł.

V. Diagnoza i wycena usterki

 1. Po dotarciu uszkodzonego urządzenia serwis Ismartfon.pl dokonuje diagnozy uszkodzonego urządzenia i w jej wyniku potwierdza lub określa prawidłowy koszt usługi serwisowej.
 2. W przypadku braku innego postanowienia, diagnoza urządzenia jest dokonywana wyłącznie w zakresie usterki wskazanej przez klienta.
 3. Diagnoza usterki jest darmowa i klient nie ponosi opłaty za diagnozę urządzenia.

VI. Naprawa

 1. Ismartfon.pl dokonuje naprawy urządzenia z zastosowaniem oryginalnych części lub w przypadku ich niedostępności w obrocie na rynku polskim, ich wysokiej jakości zamienników.
 2. Serwis  Ismartfon.pl wykonuje usługę serwisową na najwyższym poziomie, z zachowaniem obowiązujących norm i standardów w zakresie technologii, wykorzystywanych narzędzi i metod, a także wymaganych kompetencji zawodowych swoich pracowników.
 3. W wypadku, gdy w trakcie naprawy okaże się, że jej dokonanie wymaga naprawienia również innej, niewskazanej przez klienta usterki, która skutkuje wzrostem kosztu usługi serwisowej ponad kwotę zaakceptowaną przez klienta, serwis Ismartfon.pl zwróci się do niego o akceptację tego kosztu.
 4. Jeżeli klient nie zaakceptuje kosztu, bądź nie wyrazi zgody na naprawę dodatkowych usterek, co stanowi warunek skutecznej naprawy usterki wskazanej w zamówieniu, uważa się, że klient rezygnuje z dokonania naprawy. W takiej sytuacji urządzenie zwracane jest do klienta, po uiszczeniu przez niego kosztu przesyłek kurierskich oraz opakowań.
 5. Serwis  Ismartfon.pl nie wydaje uszkodzonych części z wykonanych napraw.

VII. Koszty usługi

 1. Na całkowity koszt zlecenia składają się:
  1. Koszt usługi serwisowej, w tym koszt części zamiennych,
  2. Koszt przesyłki powrotnej do klienta.
  3. Koszty zamówionych przez klienta usług dodatkowych,
  4. Ewentualny koszt dodatkowy związany z wybranym przez klienta sposobem realizacji płatności za usługę lub towary.
 2. Koszt usługi serwisowej określany jest w wyniku diagnozy urządzenia, zaś pozostałe koszty podawane są klientowi w trakcie składania zlecenia.
 3. Złożenie zlecenia jest jednoznaczne z akceptacją przez klienta kosztu przesyłki kurierskiej oraz opakowań, kosztu zamówionych usług dodatkowych oraz ewentualnego kosztu dodatkowego związanego z wybranym przez klienta sposobem realizacji płatności za usługę lub usługi transportu urządzenia.
 4. Zakupując poszczególną usługę serwisową klient jest informowany o prawdopodobnym maksymalnym koszcie usługi. Oznacza to, że serwis Ismartfon.pl nie ma obowiązku uzyskania od klienta odrębnej akceptacji dla kosztu naprawy niższego lub równego określonemu limitowi.
 5. W sytuacji kiedy koszt usługi serwisowej przekracza limit określony przez klienta, serwis Ismartfon.pl zobowiązuje się do kontaktu z klientem celem uzyskania akceptacji kosztów usługi serwisowej.
 6. Naprawa nie jest dokonywana, jeśli klient nie zaakceptuje jej kosztu. W takiej sytuacji urządzenie zwracane jest do klienta, po uregulowaniu przez niego wszelkich kwestii finansowych .

VIII. Płatność

 1. Serwis Ismartfon.pl akceptuję następujące metody płatności:
  1. Płatność przelewem na konto Ismartfon.pl,
  2. Płatność za pobraniem,
  3. Płatność online za pośrednictwem systemu PayU. (przelewem lub kartą płatniczą).
 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem systemu PayU
 3. Składając zlecenie klient wybiera metodę płatności.
 4. Wybrana metoda płatności może się wiązać z koniecznością poniesienia przez klienta dodatkowego kosztu. O wysokości tego kosztu klient jest informowany przed złożeniem zlecenia w systemie  Ismartfon.pl.
 5. Serwis  Ismartfon.pl po zrealizowaniu zlecenia wystawia klientowi paragon lub fakturę bez VAT za wykonane usługi.

IX. Czas realizacji usługi

 1. Serwis Ismartfon.pl deklaruje wykonanie usługi w czasie nie dłuższym niż ustalony indywidualnie do każdego zlecenia serwisowego (przeważnie 3 dni robocze), mierzonym od dnia otrzymania urządzenia do serwisu Ismartfon.pl o czym zostanie klient poinformowany drogą elektroniczną oraz SMS.
 2. Czas wykonania usługi ulega wydłużeniu o:
  1. Czas oczekiwania na akceptację przez klienta kosztu naprawy,
  2. Czas oczekiwania na dokonanie przez klienta zapłaty za usługę.
 3. W szczególnych przypadkach (bardzo złożone uszkodzenia, urządzenia rzadko występujące w obrocie na rynku polskim, brak dostępności części w obrocie na rynku polskim) serwis Ismartfon.pl poinformuje klienta o możliwym czasie realizacji zlecenia .

X. Wyłączenia odpowiedzialności

 1. Serwis Ismartfon.pl w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych i programów danych przechowywanych w naprawianym urządzeniu.
 2. Serwis Ismartfon.pl nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia w transporcie powstałe w sytuacji wykorzystania własnego opakowania klienta, jeżeli opakowanie to nie spełnia wszystkich poniższych wymagań:
  1. Zapewnia sztywność przesyłki,
  2. Zabezpiecza urządzenie przed uszkodzeniem mechanicznym,
  3. Uniemożliwia przesuwanie się urządzenia w opakowaniu,
  4. Uniemożliwia samoczynne otwarcie przesyłki a uszkodzenie jest skutkiem niespełnienia tych wymagań.
 3. Serwis Ismartfon.pl nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przekazanego do naprawy sprzętu oraz nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, o ile uszkodzenia te nie dotyczą w sposób bezpośredni usterki, której naprawa została Ismartfon.pl zlecona.

XI. Gwarancja i reklamacja

Serwis Ismartfon.pl udziela 12 miesięcznej gwarancji na swoje usługi lub towary.

Gwarancja obejmuje jedynie zakres naprawionych lub wymienionych części użytych do naprawy poszczególnego urządzenia.

Gwarancja nie obejmuje nieprawidłowego działania sprzętu wynikającego z następujących zdarzeń mających miejsce w okresie udzielania gwarancji:

 1. Uszkodzeń spowodowanych zalaniem urządzenia cieczą lub wilgocią
 2. Uszkodzeń mechanicznych
 3. Uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji i konserwacji sprzętu elektronicznego
 4. Uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy użytkownika lub stosowania nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych
 5. Uszkodzeń spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio zdarzeniami zewnętrznymi takimi jak: powódź, pożar, przepięcie linii energetycznej lub teletechnicznej, uderzenie pioruna
 6. Uszkodzeń powstałych z winy działania oprogramowania takiego jak :nielegalne lub nielicencjonowane oprogramowanie, wirusy komputerowe, programy śledzące
 7. Uszkodzeń powstałych z winy producenta urządzenia takich jak: wadliwe sterowniki, oprogramowanie z wirusem, oprogramowanie uszkadzające urządzenie
 8. Uszkodzeń spowodowanych próbą naprawy lub modyfikacji urządzenia, podejmowanej przez nieuprawnione osoby lub firmy
 9. W przypadku nie podania kodu blokady, w celu przetestowania urządzenia po naprawie, gwarancja nie zostaje udzielona.
 10. W przypadku stwierdzenia ingerencji cieczy w urządzeniu na usługi nie udzielamy gwarancji.

Zgłoszenie reklamacji odbywa się poprzez wypełnienie formularza reklamacji, dostępnego dla klienta na stronie Ismartfon.pl lub zwrócenie się o przesłanie formularza poprzez email na kontakt@ismartfon.pl. Transport urządzenia odbywa się na zasadach określonych dla zleceń napraw, również w zakresie zryczałtowanych kosztów przesyłki kurierskiej i opakowań.

Serwis Ismartfon.pl zobowiązany jest ustosunkować się do reklamacji złożonej przez klienta w terminie nie dłuższym niż 14 dni od jej otrzymania.

Na podstawie diagnozy urządzenia serwis Ismartfon.pl dokonuje naprawy lub podaje powody odmowy uznania uprawnień z tytułu gwarancji.

W przypadku odmowy uznania uprawnień z tytułu gwarancji klient podejmuje decyzję o:

 1. podjęciu naprawy odpłatnej,
 2. odesłaniu mu urządzenia w stanie, jakim został dostarczony do serwisu Ismartfon.pl na koszt klienta.

XII. Sytuacje szczególne

 1. Klient może, w drodze oświadczenia woli dokonać sprzedaży urządzenia (naprawionego lub nie) serwisowi Ismartfon.pl za kwotę równą wymagalnemu zobowiązaniu klienta wobec serwisu Ismartfon.pl.
 2. Jeżeli wskutek niedokonania przez klienta zapłaty za usługę/urządzenie nie zostanie przez niego odebrane, serwis Ismartfon.pl ,zachowując szczególną staranność, podejmie nie mniej niż 3 próby kontaktu z klientem (telefoniczne, mailowe) w celu doprowadzenia do odbioru urządzenia. Jeżeli pomimo upływu 90 dni od powiadomienia klienta o dokonaniu naprawy nie dojdzie do odbioru urządzenia, strony uznają że dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży urządzenia na rzecz nieuregulowanych zobowiązań klienta wobec serwisu  Ismartfon.pl.
 3. W opisanych powyżej przypadkach własność urządzenia przechodzi na właściciela marki Ismartfon.pl, firmę iSerwis sp. z o. o..

POLITYKA PRYWATNOŚCI
SERWISU HTTPS://WWW.ISMARTFON.PL

obowiązuje od 25.05.2018 r.
W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i
rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że:
Administratorem Danych Osobowych Użytkowników Portalu/Serwisu jest:
iSerwis Sp. z o. o., ul. Floriańska 83, 08-110 Siedlce NIP: 8212659653, KRS:0000747751
nr telefonu +48 518 -323 -872, e-mail: serwis@ismartfon.pl.

iSerwis Sp. z o. o. przetwarza dane osobowe w celach:

a. świadczenia usługi, prowadzenia konta Użytkownika w Portalu/Serwisu
https://www.ismartfon.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie
umowy. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b. świadczenia usług niewymagających założenia konta takich jak: np. skontaktowanie
się w celu zapytania o Towarach, świadczonych usługach, realizacji umowy.
c. sprzedaży produktów oferowanych przez iSerwis Sp. z o. o. podstawą
prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
d. marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie
uzasadniony interes iSerwis Sp. z o. o. marketing własnych produktów i usług (art.
6 ust. 1 lit. f RODO),
e. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych
roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes
iSerwis Sp. z o. o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
f. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną –  wyłącznie w przypadku
wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest
zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu korzystania
z Portalu https://www.ismartfon.pl oraz jest niezbędne do realizowania umowy o
świadczenie usług, w przypadku niepotwierdzenia danych niemożliwe jest
kontynuowanie umowy.
2. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania usługi
prowadzenia konta Użytkownika w Portalu, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz
w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych
roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
3. Odbiorcami danych osobowych będą:
a. podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne ………….
w celu obsługi portalu https://www.ismartfon.pl a także podmioty świadczące usługi

2

związane z bieżącą działalnością iSerwis Sp. z o. o. na podstawie zawartych
umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO,
b. uprawnione organy państwowe na podstawie pisemnego wniosku.
2. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo
do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym
momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych
każda osoba może zwrócić się do iSerwis Sp. z o. o. z prośbą o udzielenie
informacji.
4. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Ponadto, informujemy, że:
1. Usługodawca rejestruje adresy IP Usługobiorców, jak również informacje o
rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z Usług, które to informacje
zapisywane są w logach systemowych.
2. Serwis/Portal iSerwis Sp. z o. o. używa "cookies" w celu personalizacji
Usług i treści Portalu.
3. Usługodawca rejestruje adresy IP Usługobiorców, jak również informacje o
rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z Usług, które to informacje
zapisywane są w logach systemowych.
4. Serwis/Portal https://www.ismartfon.pl używa
"cookies" w celu personalizacji Usług i treści Portalu.

ZAŁĄCZNIK
ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ORAZ ŚRODKI
TECHNICZNE DOSTĘPNE USŁUGOBIORCOM W CELU ICH ZMINIMALIZOWANIA

Wirus komputerowy – program komputerowy, który w sposób celowy powiela się
bez zgody użytkownika. Wirus komputerowy do swojej działalności wymaga nosiciela
w postaci programu komputerowego, poczty elektronicznej itp. Wirusy wykorzystują
słabość zabezpieczeń systemów komputerowych lub właściwości systemów oraz
niedoświadczenie i beztroskę użytkowników.
Złośliwe oprogramowanie, malware (z ang. malicious software) – aplikacje, skrypty
i ingerencje mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do
użytkownika komputera.
Robaki – wirusy rozmnażające się tylko przez sieć. Nie potrzebują programu
"żywiciela" tak jak typowe wirusy. Często powielają się pocztą elektroniczną.

3

Trojan – Ukrywa się pod nazwą lub w części pliku, który użytkownikowi wydaje się
pomocny. Oprócz właściwego działania pliku zgodnego z jego nazwą, trojan
wykonuje operacje w tle szkodliwe dla użytkownika np. otwiera port komputera, przez
który może być dokonany atak hakera.
Backdoor – przejmuje kontrolę nad zainfekowanym komputerem umożliwiając
wykonanie na nim czynności administracyjnych łącznie z usuwaniem i zapisem
danych. Podszywa się pod pliki i programy, z których często korzysta użytkownik.
Umożliwia intruzom administrowanie systemem operacyjnym poprzez Internet.
Wykonuje zadania wbrew wiedzy i woli ofiary.
Spyware – oprogramowanie zbierające informacje o osobie fizycznej lub prawnej
bez jej zgody. Występuje często jako dodatkowe i ukryte komponenty większego
programu, odporne na usuwanie i ingerencję użytkownika. Spyware zmienia wpisy do
rejestru systemu operacyjnego i ustawienia użytkownika. Potrafi pobierać i
uruchamiać pliki pobrane z sieci.
Exploit – kod umożliwiający zdalne przejęcie kontroli nad komputerem poprzez
sieć, wykorzystując do tego celu dziury w programach i systemach operacyjnych.
Root kit – jedno z najniebezpieczniejszych narzędzi hakerskich. Podstawowym
zadaniem rootkita jest ukrywanie procesów określonych przez hakera, a
zmierzających do przejęcia kontroli nad komputerem użytkownika.
Keylogger – Odczytuje i zapisuje wszystkie naciśnięcia klawiszy użytkownika.
Dzięki temu adresy, kody, cenne informacje mogą dostać się w niepowołane ręce.
Dialery – programy łączące się z siecią przez inny numer dostępowy niż wybrany
przez użytkownika. Dialery szkodzą tylko posiadaczom modemów telefonicznych
analogowych i cyfrowych ISDN.
SQL/URL injection – forma ataku na bazę danych poprzez stronę WWW i komendy
języka SQL. Służy wyciąganiu informacji z bazy danych niedostępnych dla zwykłego
użytkownika. Atakujący może zmodyfikować zapytanie kierowane do bazy danych
poprzez modyfikację adresu URL o nieautoryzowane polecenia języka SQL.
Obrona przed szkodliwym oprogramowaniem:
– instalacja oprogramowania antywirusowego, włączona zapora sieciowa
(firewall)
– aktualizacja oprogramowania
– nie otwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia
– czytanie okien instalacyjnych aplikacji
– wyłączenie makr w MS Excel i Word
– regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym
– przy płatnościach drogą elektroniczną upewnienie się że transmisja danych
będzie szyfrowana