• Na naprawę udziela się 12 miesięcznej gwarancji, która obejmuje wyłącznie zakres wykonywanych napraw.
  • W przypadku naprawy gwarancyjnej urządzenie należy dostarczyć do serwisu iSmartfon.pl w Siedlcach poprzez zamówionego przez nas po odbiór urządzenia kuriera.
  • Nie odpowiadamy za wady ukryte oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzenia powstałe w skutek poprzednich napraw nie wykonanych w naszym serwisie, związanych lub nie związanych z obecnie wykonywaną naprawą.
  • Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa zleceniodawcy do domagania się zwrotu utraconych zysków w czasie trwania naprawy gwarancyjnej.
  • Gwarancja nie obejmuje pogarszania się jakości produktu spowodowanego mechanicznym uszkodzeniem produktu, użytkowaniem produktu w nieodpowiednich warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub niska temperatura, wystawienie na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, itp.), przeróbkami i zmianami konstrukcyjnymi produktu oraz naprawami wykonanymi samodzielnie lub przez inny serwis.

 

  • Zleceniodawcy przysługuje zwrot poniesionych kosztów naprawy w przypadku, gdy w okresie gwarancji dokonano 3 naprawy, a produkt nadal wykazuje wady lub punkt serwisowy stwierdzi, że powstała wada niemożliwa do usunięcia.
  • Gwarancja jest wydłużana o czas jaki telefon przebywa w serwisie w czasie napraw gwarancyjnych.
  • Serwis iSmartfon.pl przyjmujący do naprawy w/w produkt nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych właściciela produktu w czasie wykonywania napraw gwarancyjnych. Niniejszy dokument nie zapewnia właścicielowi produktu zachowania żadnych ustawień produktu innych niż fabryczne, czyli danych wprowadzonych przez użytkownika lub aplikacji dodatkowo zainstalowanych w produkcie przekazanym do serwisu.
  • Użytkownik przekazujący produkt do serwisu iSmartfon.pl w celu dokonania naprawy gwarancyjnej akceptuje wszystkie powyższe warunki
  • Serwis iSmartfon.pl odrzuci gwarancje gdy plomba zamontowana po naprawie będzie przełamana, urwana lub naderwana. Uszkodzenie plomby jest jednoznaczne z utratą gwarancji.

Pozostałe regulacje odnośnie warunków gwarancji określa regulamin świadczenia usług iSmartfon.pl.